Friday, February 20, 2009

पौडाचा म्हातारा शेकोटीला आला...

माझ्या आनंदासाठी मी काहीतरी करते
दुसऱ्या कुणाच्या तरी आनंदासाठी मी काहीतरी करते
काहीतरी केल्यामुळे कुणालातरी होणाऱ्या आनंदामुळे मला छान वाटतं म्हणून मी ते करते
काहीतरी केल्यामुळे मला होणारा आनंद बघून कुणाला तरी छान वाटतं म्हणून मी त्या माणसाला ते करू देते
काहीतरी केल्यामुळे मला होणारा आनंद बघून कुणाला तरी छान वाटतं ते मला आवडतं म्हणून मी त्या माणसाला ते करू देते
काहीतरी केल्यामुळे कुणाला तरी होणारा आनंद बघून कुणाला तरी छान वाटलेलं मला आवडतं ते त्या माणसाला चांगलं वाटतं म्हणून मी ते करते

थोडक्यात, जगात जे जे काही चांगलं आहे, ते मी केलेलं तरी आहे, किंवा मी दुसऱ्याला करू दिलेलं आहे!!!
:D :D :D :D :D :D