Tuesday, March 17, 2009

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as long as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

- Robert Frost

तुमचं बरं आहे फ्रॉस्टभाऊ, तुम्हाला न मळलेल्या वाटेने जाण्याचा आनंद मिळतोय. आम्हाला रस्ता निवडतांना वाटलं होतं, हाच अनवट आहे, हा जास्त भावेल. पण तो अचानक हमरस्त्यालाच येऊन मिळाला की! आता काय करायचं? आणि हा कितीही छान असला, तरी न घेतलेला कायम खुणावत राहणारच - त्याचं काय? आपला रस्ता आपण शोधायचा असं कितीही म्हटलं, तरी हे बाकी लोकांचे रस्ते का सारखे खिजवतात आम्हाला? आहे काही उत्तर तुमच्याजवळ?

3 comments:

आळश्यांचा राजा said...

कशाला जायला पाहिजे कुठल्या रस्त्याने? रस्ताच नेतो की आपल्याला ऑटोमॅटिक!
आणि महत्त्वाचे म्हणजे हे कवी वगैरे लोक उगीचच आपल्याला भोळे करून ठेवतात. हा लेकाचा फ्रॉस्ट पण मला नाही वाटत'कमी चोखळलेल्या' वगैरे वाटेने गेला असेल. लिहायला काय आमच्यासारखे दीडशहाणे पण मस शाणपट्टी करतात!

मकरंद said...

सहि आहे सचिनभो तुमच. मला गौरिताइंचा म्हणण्याचा विपर्यास करायचा नाही पण आपला दुसर्‍याची नोकरी किवा काम जास्त चॅलेंजिंग किवा तत्सम समज का असतो नेहमी समजत नाही मला. त्यापेक्षा आपण भारी नि आपले काम लय भारी !

Gouri said...

आळश्यांचे राजेसाहेब आणि मकरंद, डोक्याला पटतं हो तुमचं, पण मधेच कुठेतरी मनाला टोचायला लागतं ना ... त्याला काय करणार!